Klaar voor de start

Op 12 oktober 2023 organiseerde OR ELSE zijn eerste plenaire bijeenkomst in Scheveningen. Experts, belanghebbenden, onderzoekers en beleidsmakers kwamen bij elkaar. Ze bespraken de uitdagingen en kansen voor zandwinning en natuur op de Noordzee. Iedereen kwam samen in de Campus@Sea in Scheveningen, met uitzicht op de haven. Op en voor het strand ten noorden van de haven, werd gewerkt aan zandsuppletie. In de haven waren daarom sleephopperzuigers te zien, wat het allemaal nog tastbaarder maakte.

Martin Baptist (projectleider) startte de dag met de feestelijke mededeling dat bijna alle OR-ELSE onderzoekers bekend zijn. Ze presenteerden zichzelf en hun onderzoek.

Gedurende de dag was veel ruimte voor discussie en de belanghebbenden waren betrokken in het gezamenlijke ontwerp-proces. Het 5 jaar durende onderzoeksproject is niet in beton gegoten. In de eerste fase van het project is het belangrijk om ruimte te maken voor alle verschillende partijen, zonder meteen te verwachten (of zelfs af te dwingen) dat een gedeelde conclusie ontstaat. Deze workshop had als doel om gezamenlijk te verkennen hoe het project beelden en ideeën van wetenschap, beleid en maatschappij kan inpassen in de uitwerking van OR ElSE.

De co-design workshops werden gefaciliteerd door Hilde Toonen, Maria Pafi, Paulan Korenhof, Harald Warmelink, Magali Patrocínio Gonçalves en Henrique Guarneri. Bij de eerste workshop ging het gesprek over deze vragen: `Wat is zandwinning?’ en `Hoe is zandwinning te optimaliseren?’ Bij het samenwerken in een brede groep mensen met verschillende achtergronden is het van belang dat de deelnemers van elkaar weten wat ze bedoelen en hoe ze denken. De vraag over optimalisatie kan pas beantwoord worden, als gesprekspartners weten wat `goed’ is en het gesprek startte met uitwisseling van informatie over hoe zandwinning nu plaatsvindt.

De tweede workshop was gericht op de vraag: `waar liggen de grenzen voor zandwinning op basis van het ecosysteem? Een belangrijke opmerking was dat standpunten hierover snel een politieke lading krijgen. Voor OR-ELSE is natuur de basis. De wetenschappelijke kennis is nodig om het politieke debat en de beleidsvorming te voeden.

De dag werd afgesloten met een fish-bowl discussie: wie zich in de discussie wil mengen, neemt plaats op het podium. Zo vonder een paneldiscussie plaats met steeds wisselende panelleden. Dit leidde tot veel kennisuitwisseling waarin grote uitdagingen aan de orde kwamen. Vervolgens werden er nog aandachtspunten voor het consortium genoemd: vergeet geen groepen stakeholders, zoals de bewoners van de kust. Gebruik kennis en data die al is opgedaan (bijvoorbeeld bij andere gebruikers van de Noordzee) en zorg dat de data die wordt gebruikt en de data die wordt verzameld ook gemakkelijk beschikbaar komt voor anderen.

De uitdagingen met betrekking tot het ruimtelijk gebruik van de Noordzee, inclusief zandwinning en – suppletie zijn groot. Gelukkig is er een grote groep mensen, met kennis, expertise – en passie!- die ermee aan de slag zijn, waaronder de OR ELSE gemeenschap die in Scheveningen bij elkaar kwam.